Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Komentovaná prohlídka historické expozice v ANGLIČTINĚ

Guided tour of the historical exhibition in ENGLISH

prohlídka muzea v anličtině

22. června 2021, od 17:00 hod.

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, zámek pánů z Říčan, expozice

VSTUP ZDARMA/FREE ENTRANCE

Expozicí vás provede Juan Navarro Ponte. Akce vznikla ve spolupráci s HodinouH.
Guided by Juan Navarro Ponte. Co-host HodinaH.

Omezená kapacita – objednávejte se na h.vondru@muzeumpe.cz.
Limited capacity – order at h.vondru@muzeumpe.cz.

V historické expozici si můžete prohlédnout nejstarší předměty ze sbírek muzea, například Pelhřimovský graduál z konce 15. století, pozdně gotickou sochu Madony z Červené Řečice či městské pokladnice z konce 18. století. Chybět nemůže ani naše muzejní rarita, téměř 140 let starý dort. Výzdoba na stěnách freskového sálu pochází z poloviny 18. století a naleznete zde vyobrazení biblických příběhů a alegorie osmi ctností.

Expozicí vás provede Juan Navarro Ponte, jehož vášní je objevovat novou kulturu a historická fakta, jak sám říká: „Ze svého osobního pohledu a zkušenosti se domnívám, že znalost vlastní kultury a historie je zásadní pro přítomnost i budoucnost. Ovlivňuje naše vnímání a chápání skutečnosti, a to každodenně. To byl důvod, proč jsem se rozhodl zabývat tímto tématem. Může se zdát, že minulost je pryč a ohlížejí se za ní jen melancholičtí lidé, kteří vzpomínají na lepší časy, ve skutečnosti je však pohled do minulosti základním kamenem budování budoucnosti. Nikdy není pozdě se vydat na cestu zpět časem, tím spíš, když víme, že se její odraz promítá do naší motivace, kultury i vědění.“

IN ENGLISH

In the historical exhibition in the chateau od the lords of Říčany can be seen the oldest objects from the museum's collections, such as the Pelhřimov Gradual from the end of the 15th century, the late gothic statue of the Madonna of Červená Řečice or the city treasury from the end of the 18th century. Our museum rarity, the almost 140-year-old cake, cannot be missed either. The paintings in the fresco hall date back to the middle of the 18th century and depict biblical stories and allegories of the eight virtues.

The guide will be carried by Juan Navarro Ponte. He always enjoyed to discover new culture and facts about the past, as he says: “From my personal perspective and experience, I consider that knowing our own culture and history is vital for the present and future. It has influence in our perception and understanding of every fact in our everyday life. It is this reason why I decided to study about this topic, I have always been interested in it, but even if it seems that everything went by and now it is just melancholic people trying to remember better times, it is one of the cornerstones of how we would build the future, and that is looking what used to happen in the past. It is never too late for a travel back in time and even more if we know that the outcome of it would reflect in our motivation, culture and knowledge.”

kontaktní osoba/contact person: Mgr. Hana Zrno Vondrů, h.vondru@muzeumpe.cz