Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Kniha o koupi pelhřimovského statku

prezentace publikace

čtvrtek 23. listopadu 2017 v 16:00 hodin
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace, freskový sál zámku pánů z Říčan

autorský kolektiv: Mgr. Karel Kratochvíl - PhDr. Pavel Holub – Mgr. Lenka Martínková, Ph.D – PhDr. Zdeněk Martínek, CSc.

Kniha o koupi pelhřimovského statku je specifickým dokumentem, který stojí na pomezí mezi kronikářskými zápisy a politickým spisem, který měl obhájit postavení měšťanů poddanského města Pelhřimova při sporech o jejich právní postavení. Obsah knihy nastiňuje v úplnosti spor, k němuž došlo mezi pelhřimovskými měšťany a vrchností města v průběhu druhé poloviny 16. století. Jedním z klíčových bodů sporů byly sváry o právo vařit pivo. Ty posléze vyústily v hlubší konflikt, jenž byl řešen nejen úřední cestou jednáním u centrálních úřadů v Praze a ve Vídni spolu s audiencí u císaře, ale i hrubým jednáním, při němž nechybělo i fyzické násilí.
K současnému čtenáři promlouvá kniha z několika rovin. Rok 2016 je rokem výročí povýšení Pelhřimova mezi královská města, k němuž došlo roku 1596. Tento významný okamžik ovlivnil vývoj města až do 20. století, díky postavení města zde bylo v polovině 19. století zřízeno okresní hejtmanství a centrem správního okresu Pelhřimov zůstalo město dodnes.