Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Umění KÝČE

výstava

14. května až 21. srpna 2016 
(13. května od 17:00 – otevření na Muzejní noc)
Muzeum Vysočina Pelhřimov, příspěková organizace

Kýč je líbivý a podbízivý předmět, který v nás vyvolává krásné city a emoce. Kýčovité předměty jsou nedílnou součástí dnešního světa, a právě o tomto překrásném fenoménu připravilo Muzeum Vysočiny Pelhřimov výstavu. Problematika kýče je v současné době aktuálním tématem. Z mnoha stran můžeme zaslechnout diskuse o kýči, hovoří se o něm jak v masových sdělovacích prostředcích, tak na akademické půdě a v literárních kruzích. Je to fenomén, který stále mění svou formu, přestože jeho podstata zůstává stále stejná, je živou látkou, která se stále vyvíjí. Výstava se zaměřuje na kýč z několika úhlů pohledu – v textové části představí historický vývoj tohoto fenoménu. V důsledku sociálních změn ve společnosti v osmnáctém a devatenáctém století, bylo nutné stanovit nové termíny pro specifické druhy umělecko-kulturní činnosti, která se dříve nevyskytovala. Konkrétní dataci vzniku kýče nelze přesně stanovit, na jeho rozšíření však měly vliv dvě kulturně-společenské roviny – průmyslová revoluce a romantismus. Expozice je rozdělena do tří hlavní okruhů. Nejprve prezentuje specifickou pozici kýče vůči umění – kýč se často stává náhražkou umění, vychází z povrchních estetických potřeb společnosti, napodobuje pouze efekt, nikoliv duševní inspiraci, kterou vyvolává opravdové umění. Druhá část výstavy je zaměřena na kýč v běžném životě. Podbízivost kýče a jeho manipulace byla důmyslně používána jak v totalitní propagandě, tak v komerčním světě reklamy a masových médií. Kýč se často stává prostředkem pro manipulaci a otupění společnosti. Nejbarvitější částí výstavy budou tzv. soukromé kýče, které jsme shromažďovali přímo pro tuto výstavu. Ke každému soukromému kýči, který do muzea připutoval z řad široké veřejnosti, bude přiložen jeho vlastní příběh.


Doprovodný program:
17. května od 17:00 – Úvodní komentovaná prohlídka s kurátorem
21. června od 17:00 – přednáška – Kýč a lidové umění

13. července – 10:00 a 15:00
Workshop – MODERNÍ UMĚNÍ: SMAŽ HRANICI KÝČE
Workshop provede účastníky současným uměním, seznámí je s umělci, kteří se často pohybovali či pohybují na hranici kýče. Zadanou výtvarně-prostorovou tvorbou se účastníci pokusí vyjádřit vlastní pocity a názory získané z probíraných pojmů. Výsledným dílem bude 3D objekt (pletivo, škrob, papír), inspirovaný současným uměním, který kolektivně smaže pomyslnou hranici mezi současným moderním uměním a kýčem.
20. července – 10:00 a 15:00
Workshop – TAJEMSTVÍ STARÉHO OBRAZU
Workshop povzbudí účastníky k aktivnímu a tvořivému prozkoumávání světa umění a poskytne jim nástroje k rozlišení kvalitních děl volného i užitého umění od kýče. Kreativním způsobem vyloží základní pravidla výtvarného umění: Co je to obrazová kompozice? Co znamená zlatý řez? Co se stane, když změníme na obraze uspořádání barev? Jaké zákonitosti v sobě skrývá umělecké dílo? aj.
27. července – 10:00 a 15:00
Workshop – CIZÍ SLOVO ORNAMENT
Krátká procházka dějinami ornamentu a dekorativního umění. Bezmyšlenkovitá dekorativnost a využívání ornamentu jako zdobných předmětů převládá často ve výzdobách domácností i veřejných prostorů. V minulosti se umělci dekorování tedy výzdobě předmětů věnovali se zaujetím a pečlivostí, často vycházeli ze složitých struktur pocházející z přírody či geometrie. Na Workshopu si účastníci vyzkouší tvorbu ornamentu, inspirují se světem okolo nás. Ornament se může mnohokrát zopakovat, ale neměl by unavit. Najdeš svůj motiv, který toto zadání splňuje?
3. srpna – 10:00 a 15:00
Workshop – MŮJ „KRÁSNÝ“ DŮM
Tématem výtvarného workshopu jsou dvě podoby domu. Jeden obrázek by představoval zidealizovaný dům, druhý obrázek by představoval konkrétní dům, jak ho cítíme a známe. Na výtvarných výsledcích tohoto workshopu bychom se pokusili vysvětlit termín kýče a naučit se základním obraně proti jeho užívání.
10. srpna – 10:00 a 15:00
Workshop – FOLKLORNÍ KÝČ NEBO LIDOVÉ UMĚNÍ
Lektorská část workshopu bude zaměřena na interaktivní výklad, který na příkladu obrazového materiálu ukáže, čím se vyznačuje lidové umění a jaké funkce zejména v minulosti plnilo, co lze vnímat jako součást výtvarné kultury lidových vrstev a co již můžeme směle označit za folklorní kýč. Účastnící se společně pokusí definovat základní rysy, jež jsou folklornímu kýči vlastní a s nadsázkou si onen folklorní kýč vytvořit jednoduchými výtvarnými technikami – vystřihování, lepení, tvoření koláží, vybarvováním a používáním šablon.
17. srpna – 10:00 a 15:00
Workshop – KÝČ A HRAČKY
Výtvarný workshop bude zaměřen na výrobu hraček z přírodního materiálu. Již druh materiálu, designe a způsob jeho zpracování předurčuje podobu hračky. Účastníci workshopu se seznámí s vývojem trendů při výrobě hraček, historickou a současnou hračkou. Tvořivá část workshopu bude zaměřena na výrobu vlastní hračky - práce s ovčím rounem, dřevem, textilem.

doprovodný program podpořen ze Státního fondu kultury ČR