Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Archeologické výzkumy společnosti Pueblo, o. p. s na Vysočině v roce 2013

úterý 18. března 2014 v 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 55

Přednáška Pavla Huštáka a Ladislava Kaisera se týká záchranných archeologických výzkumů prováděných archeologickou společností Pueblo, o. p. s. v letech 2012 a 2013. Nejzajímavější výzkumy společnost provádělave Lhánicích při kabelizaci obce v roce 2013 a během podzimních měsíců roku 2013 ve Velkém Meziříčí na stavbě protipovodňových opatření. Výzkum spočíval v dokumentaci 250 m vzniklého profilu zadních traktů historických městských parcel, které ohraničovala říčka Balinka. Stavbaři při výkopech odhalili čtyři až pět metrů vysoké profily, které nabídly archeologům unikátní řez historií města. Mezi jedinečné archeologické situace bezesporu patří i nález středověkého opevnění, takzvaného polského plotu, což byly dřevěné palisády propletené větvemi. Ze získaných dat byla prokázána výstavba dřevěného ohrazení v letech 1464-65.
Během letních měsíců roku 2013 proběhl záchranný archeologický výzkum při provádění liniových výkopů pro nové vedení nízkého napětí v obci Lhánice. Katastr obce se nachází v meziříčí Jihlavy a Oslavy, jež jsou lemovány skalnatými ostrožnami a návršími vhodnými pro založení výšinných sídlišť. Archeologické sondy zachytily pravěké sídliště kultury s moravskou malovanou keramikou náležící do neolitu i sporadické nálezy z  období eneolitu – jordanovská kultura. Z mladší doby bronzové (velatická fáze kultury středodunajských popelnicových polí) byl jednou z archeologických sond doložen neporušený žárový hrob uložený v keramické nádobě. V neposlední řadě je potřeba zmínit nálezy raně středověké keramiky na lokalitě.