Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Klub konkretistů a přátelé. 45 let poté…

výstava

19. listopadu 2013 až 9. února 2014
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Komenského 10

Smyslem výstavy je ukázat v návaznosti na předchozí počiny, že tvorba nesoucí se na linii úsporného vyjadřování, geometrie, konceptu a Nové citlivosti je stále životaschopná a má co nabídnout současnému divákovi.
Z pozice bývalého pedagoga se neustále setkávám se zástupci mladší generace, kteří se programově zajímají (nikoliv jako o náhodný objev či programovou kličku) o jazyk úspornosti, geometrie či konceptuální přístup. Jsou zaujatí jazykem blízkým či přímo odpovídajícím tomu, co můžeme nazvat konkrétním uměním, tendencemi a způsobem uvažování, které můžeme šířeji zařadit do tzv. Nové citlivosti, kam i konkrétní umění patří. Na tomto všem mne fascinuje způsob, jakým si v tomto typu uvažování rozumí autoři, nehledě na generační příslušnost, nehledě na cesty a východiska, kterými k této řeči dospěli.
Domnívám se a vím, že v tomto názoru nejsem osamocen, že volba tohoto způsobu uvažování je podmíněna osobnostními dispozicemi, volba této cesty vymezené pojmy skromnost, pokora, velkorysost, vědomí širších souvislostí, cesta, kterou bych se nebál označit za jistou formu klauzury, odříkání. Ačkoli autor, který se pro tuto cestu rozhodne rozhodně není a nebude ochuzen. Myslím, že tato cesta je motivována vírou v člověka, v lidství. Přesto, že se v současnosti jeví tyto pojmy mnohým jako cosi zbytečného, vágního, dobově nepružného až přežitého.
Jsem toho názoru, že mnoho z výše jmenovaného již v minulosti patřícího k programové výbavě představitelů konkrétního umění, přečkalo revizi časem. Je pravda, že některé ideové faktory (mám na mysli víru v technický pokrok a podobně) skutečně v současnosti zastaraly, ale právě víra v humanitu, lidství, rozum a cit, které byly proklamovány společně s vírou ve vědu a techniku, jsou nosné a důležité stále. Považoval bych je dokonce za dobově nezbytné. Je zajímavé, že tento okruh tvorby a s ním spojené uvažování je životaschopný i tím, že z pozice progrese se do jisté míry stal vírou a obhajobou klasických hodnot, které ať chceme či ne, provází a spoluutvářejí člověka neustále. Myslím, že určité hodnoty se přežít nemohou. Naopak, tyto hodnoty jsou nám nutné k smysluplnému žití a je třeba je znovu a znovu ozřejmovala připomínat.
                                                                                      Mgr. Štěpán Málek akad. soch.
                                                                                     předseda KK3 Klubu konkretistů

Vernisáž se uskuteční dne 18. listopadu 2013 v 17 hodin
Úvodní slovo: Zbyněk Sedláček