Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Archeologicko–antropologické výzkumy pohřebních prostor v klášterní kapli sv. Anny v Nové Říši a v kostele sv. Jakuba Většího v Jihlavě

přednáška Mgr. Davida Zimoly a Mgr. Andreje Shbata, Ph.D.
úterý 8. října 2013
Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 55, malovaný sál

Během archeologicko-antropologického výzkumu, vedeného archeologem z Muzea Vysočiny Jihlava, p.o. a antropologem z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, byla na podzim roku 2012 prozkoumána barokní krypta, která se skládala ze dvou samostatných komor, v nichž bylo uloženo 24 rakví. V nich bylo ovšem uloženo mnohem více jedinců, neboť se do krypty kaple sv. Anny ve 30. letech 20. století přesunuly ostatky z klášterního kostela sv. Petra a Pavla. Dominantním nálezem se stala plechová rakev, ve které byl pohřben opat Ferdinand Mauritz Seka, který zemřel na pooperační komplikace ve Vídni roku 1852. Díky kompletní zachovalosti kostry a některých mumifikovaných měkkých tkání bylo možné částečně zrekonstruovat jeho život. Jeho lebka se stala podkladem pro rekonstrukci podoby, kterou provedla Pavla Malá-Zedníková z Kriminalistického ústavu v Praze, čímž mohl být jeho vzhled srovnán s dvěma zachovanými vyobrazeními.
Překvapením výzkumu byl nález pravděpodobně středověké krypty, která se nacházela pod zkoumanou barokní kryptou z roku 1639, o jejíž existenci prameny mlčí. Dále se zde nalezly unikátní skleněné ryté identifikační tabulky z 1. poloviny 18. století, na kterých se kromě jména a data úmrtí zaznamenala i profese zemřelého. Ve vchodu do samotné krypty byl zazděn unikátní náhrobní kámen pravděpodobně z vrcholné gotiky, který do budoucna jistě přinese zajímavá zjištění. U mnohých jedinců se dokonce zachovala podoba řeholního oděvu, který s malými obměnami nosí premonstráti dodnes.
Přednáška ukáže zájemcům detailnější výsledky a srovnání pohřebního ritu dvou premonstrátských komplexů na Vysočině – kláštera Nová Říše u Telče a kostela v Jihlavě. Posluchač bude mít možnost seznámit se s výsledky archeologicko-antropologického bádání, které je na Vysočině v takovém rozsahu ojedinělé.