Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Prohlídka historických budov Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě s odborným výkladem

doprovodný program

dne 3. září 2016
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Komenského 10, Masarykovo náměstí 24


Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě si Vás dovoluje pozvat 3. září 2016 na komentované prohlídky budov galerie, které se uskuteční v rámci Dne otevřených dveří památek. Vstup zdarma.

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Komenského 10 v 9 hodin
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Masarykovo náměstí 24 v 11 hodin

120 let jemnické železnice

výstava

3. srpna až 30. září 2016
Muzeum řemesel Moravské Budějovice pobočka Muzea Vysočiny Třebíč

Poznejte příběhy z dávnověku jemnické trati, ale i z dob, kterou si mnozí pamatujeme. Seznamte se s humornými spory kolem výstavby jackovské zastávky, s odporem mlynáře Melkuse, nebo s kuriózní nehodou v Jemnici. Výstava neopomene ani nedávný zápas za zachování tratě. Malí i velcí si budou moci například zatelefonovat staničním telefonem, pohrát s vláčky nebo vyhrát volné jízdenky na Výletní vlak do Jemnice.

Čekání na jeho Výsost Karla IV.

netradiční zábavné kostýmované prohlídky

víkend 20. a 21. srpna 2016
hrad Roštejn, pobočka Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace

V průběhu celého víkendu budou na hradě probíhat netradiční zábavné kostýmované prohlídky. Během prohlídky se můžete ocitnout uprostřed příběhu, kde se bude mísit současnost s historií. V programu vystupují profesionální herci a scénář zohledňuje letošní 700. výročí narození Karla IV.
Akci pořádá Vysočina Tourism, příspěvková organizace.

Jej svet - 6 současných slovenských umělkyň pracujících v médiu malby

Alena Adamíková | Alexandra Barth | Jana Farmanová
Patrícia Koyšová | Silvia Krivošíková | Juliana Mrvová

výstava: 8. září až 16. října 2016
vernisáž: 8. září 2016 v 17 hodin
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Komenského 10
kurátor: Jaroslav Grodl, email: grodl@ogv.cz, tel: 567 217 133, 724 307 326

Výstava šesti současných slovenských umělkyň soustavně pracujících v médiu malby: Aleny Adamíkové, Alexandry Barth, Jany Farmanové, Patrície Koyšové, Silvie Krivošíkové a Julia-ny Mrvové. Autorky náleží ke střední a mladé generaci. Jej svet je odkazem k jedinečnému osobnímu světu, který je podmínkou a zázemím malby, a zároveň může být emotivním zvo-láním v překvapení: jej!, neboť malba je současně otevřeným vztahem rámce světa a citlivé expoziční plochy plátna, nástrojem poznání a osobního rozvoje, kde lze stále nacházet nové cesty. Výstava tematizuje možnosti jazyka malby v kombinatorice rozmanitých způsobů zob-razování, poloh abstrakce, i jejich prolínání, a ptá se po jemnostech artikulace v rámci spektra prostředků.

Alena Adamíková (1972) www.alena-adamikova.com
v současnosti ve své práci, která se odvíjí v tematických cyklech, zobrazuje tekutost našeho vnímání a vědomí. Autorčin magický realismus využívá různých ustálených obrazů (odkazy na malbu starých mistrů), které ovšem v obrazovém prostoru (v projekci) transformuje do přeludné podoby, propůjčuje jim jinakost-tajemnost, například změnou měřítka, zpřeházenou „hrou pohledů“, kombinací expresivní a valérové tonality atp.


Alexandra Barth (1989) alexandrabarth.sk
aktualizuje pro dnešní dobu žánrový obraz – výpověď civilní momentky, zastavené sekvence. Přípravná vektorová kresba v počítači jí umožňuje malbu pojímat jako konstruované, výrazně očištěné obrazové pole, kde je uplatněno zobecnělé pojetí figury pop-artistů, ale současně zachycující konkrétní světelnou náladu, emocionální atmosféru děje. Vedle každodenních momentů věnuje autorka v posledním čase pozornost i prostředí – nenápadnému životu věcí.

Jana Farmanová (1970) www.janafarmanova.com
soustavně rozvádí program figurální malby důkladně opřený o vlastní životní realitu a navíc dovede ctít historickou tradici malby v její plnokrevné, vážné podobě. Tematicky nahlíží pozici jedince v běhu času, v osobních příbězích a událostech, sféru mezilidských vztahů. Využívá fúze konkrétních střípků a určitého znakového zobecnění (práce s fragmentem tělesnosti) a také efektivně pracuje s mentální krajinou obrazu (ponechává prostor pro vcítění, domýšlení).

Patrícia Koyšová (1985) www.patriciakoysova.com
malba je pro ni soustředěným otiskem i dobrodružstvím, jejichž výsledkem má být nezatížený volný prostor umožňující intenzivní rozpínání fantazie – rozvíjí impulsy procesuální abstrakce, americké i evropské školy. Vychází ze samotného malířského aktu. Zde hledá možnosti malování bez štětce (roztékání barvy, stříkání vzduchem, atp.). Kombinace odstupu a důvěry ve fenomén malby umožňuje i percepci současné technologiemi ovlivněné vizuality (generovaný x malovaný obraz).

Silvia Krivošíková (1976) krivosikova.wix.com/silviakrivosikova
využívá geometrizovaného znaku a zajímá ji zejména jeho skladebný potenciál. Recykluje různé strategie pojetí znaku, které známe z moderních uměleckých směrů (kubismu, metafy-zické malby, dadaismu, surrealismu). Ve své práci pojí úsilí o prapůvodní zážitek modernismu (osvobozující kreativita) a reflexi kontaminované modernity (kolaps utopických projektů, přetechnologizovaná současnost).

Juliana Mrvová (1979) www.julianamrvova.com
v současnosti pracuje v několika liniích: známe vrstvené, znakově kreslené záznamy, kde využívá tzv. vědecké ilustrace a kde je zcela popřený iluzivní prostor, vedle toho víceméně realistické momentky pojaté volnějším expresivním rukopisem a současně abstraktně vyzní-vající kompozice vycházející z podivných, neočekávaných stanovišť (podhledy, nadhledy, průhledy, překrývání věcí atp.) za využití posunů barevného spektra. Všechny se vážou k osobně zažitým příběhům, zejména z cest.

Rakušan z Jihlavy Dominik Oesterreicher (1750-1809)

výstava

1. září až 13. listopadu 2016
vernisáž: 1. 9. 2016 v 17 hodin
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Masarykovo náměstí 24, Jihlava

Kurátoři: Zdeněk Geist, Zdeňka Míchalová (email: zdenkamichalova@mail.muni.cz)

Rakušan z Jihlavy: malíř Dominik Oesterreicher
Monografická výstava představí rozmanitou uměleckou tvorbu a spletité životní osudy malíře, jehož dílo spadá do období pozdního baroka a klasicismu. Na příkladu kariéry Dominika Oesterreichera lze dobře ukázat život typického pozdně barokního malíře s dlouhými studijními cestami a prací pro velmi rozdílné objednavatele. Dílo bude představeno v jeho rodné Jihlavě, kde měl rodinné zázemí a majetek, a kde také příležitostně maloval. Oesterreicherova díla jsou archivně doložena například ve farním kostele sv. Jakuba (viz Cerroni), avšak do současné doby se v Jihlavě nedochovala. Malířova profesní dráha se tak spojuje spíše s jinými místy, na nichž delší dobu pobýval. Po několikaletých studijních cestách do Vídně, Říma a dalších částí Itálie dostal příležitost pracovat na varšavském dvoře polského krále Stanislava Poniatowského a později se stal profesorem na krakovské akademii. Dílo Dominika Oesterreichera bude na výstavě konfrontováno s tvorbou jeho učitelů - za vídeňskou akademii s díly Martina Johanna Schmidta zv. Kremserschmidt a s díly předního klasicistního malíře Antona Raphaela Mengse, který působil v Itálii. Dále Oesterreicherova díla doplní obrazy jeho současníků pracujících v Jihlavě.
Zdeňka Míchalová